Kazuhiko Yumoto, MD

Yokohama Rosai Hospital
Japan